Return to Izdanja 2005-2010 godine

Zaštita materijala 2009

Broj 1

A.S.FOUDA*,W.M. ABO-ELMEATY and H.M.EL-ABBASY

Scientific paper [PDF]
UDC:620.193.4.197.3=20

Inhibitive action of some 3-thiazinonyl-bicyclo[4.2.0] octene-carboxylate derivatives drugs on the corrosion of SS type 304 in 1M HCl solution

The effect of 3-Thiazinonyl-bicyclo[4.2.0]octene-carboxylate derivatives drugs on the corrosion behavior of 304 stainless steel in 1.0 M hydrochloric acid solution as corrosive medium has been investigated using weight loss and potentiostatic polarization techniques. Some corrosion parameters such as anodic and cathodic Tafel slope, corrosion potential, corrosion current, surface coverage and inhibition efficiency were calculated. The polarization measurements indicated that the inhibitors are of anodic type and inhibit corrosion by adsorption on the surface of steel due to the presence of more than one active centre in the inhibitor molecule. The adsorption is obeyed Langmuir adsorption isotherm. The activation energy and thermodynamic parameters were calculated in the temperature range 25–55oC. its found that The corrosion rate increases with temperature and the inhibition efficiency decreases with increasing temperature.

Key words: 304 stainless steel, corrosion, chloride solution, 3-Thiazinonyl-bicyclo[4.2.0] octene-carboxylate

 


 

DANIEL R1, ANJANEYULU Y2, KRUPADAM, RJ3

Scientific paper[PDF]
UDC:620.196.197.6.669.268.7=20

Cr (VI) removal from electroplating industrial effluents: A greener and cheaper method

Electrocoagulation is a greener and cheaper method to remove Cr(VI) form the effluents of electroplating industry. This paper is emphasizing on the removal efficiency of electrocoagulation method. The removal efficiencies (R) of chromium after 15 min of electrolysis at 0.8 A, reached value as high as 99.9%, when pH just 4, and maintain the same efficiency up to pH 8. The treatment rate is found to increase upon in­creasing the current density. Indeed, the optimum current pro­duced the quickest treatment with an effective reduction of Cr (VI) concentrations in the industrial wastewater below permissible level within 20 min. When comparing the electrodes, iron electrodes more efficient to remove chromium comparing the aluminum and hybrid Al/Fe electrodes.

Key words: Electrodes, Electrocoagulation, chromium (VI), current density

 


 

M.M. ANTONIJEVIĆ, V. GARDIĆ, S.M. MILIĆ, S.Č. ALAGIĆ, A.T. STAMENKOVIĆ, M. JOJIĆ

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:669.35.7:621.357.2/.3=861

Elektrohemijsko ponašanje Cu24Zn5Al legure u rastvoru boraksa u prisustvu 1-fenil-5-merkapto-tetrazola

U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja uticaja inhibitora 1-fenil-5-merkapto-tetrazola (PMT)-a na elektrohemijsko ponašanje legure Cu24Zn5Al u rastvoru natrijum-tetraborata (boraksa). Polarizaciona merenja su vršena u rastvoru 0,1 mol/dm3 boraksa kome je dodavan inhibitor PMT različitih koncentracija (1·10-6 mol/dm3÷1·10-2 mol/dm3), kao i merenja nakon izlaganja elektrode rastvoru 1-fenil-5-merkapto-tetrazola u trajanju od 5, 15 i 60 min. Nađeno je da PMT pokazuje bolje inhibitorske osobine u slučajevima kada se elektroda Cu24Zn5Al izlaže izvesno vreme rastvoru PMT-a. Takođe, vršena su i polarizaciona merenja Cu24Zn5Al legure u prisustvu i odsustvu hloridnih jona (1·10-4 mol/dm3÷5·10-2 mol/dm3), sa (15 min) i bez prethodnog stajanja elektrode u rastvoru PMT-a. Adsorpcija 1-fenil-5-merkapto-tetrazola na površini Cu24Zn5Al elektrode pokorava se Lengmirovoj adsorpcionoj izotermi.

Ključne reči: legura Cu24Zn5Al, 1-fenil-5-merkapto-tetrazol, natrijum-tetraborat, hloridni joni, korozija

 

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF Cu24Zn5Al ALLOY IN BORAX BUFFER SOLUTION IN THE PRESENCE OF 1-PHENYL-5-MERCAPTO TETRAZOLE

The results of investigation of the effect of 1-phenyl-5-mercapto tetrazole (PMT) on electro­chemical behavior of Cu24Zn5Al alloy in borax solutions, are presented in this paper. The pola­rization measurements were conducted in 0,1 mol/dm3 borax solutions containing various concetrations (1·10-6 mol/dm3÷1·10-2 mol/dm3) of 1-phenyl-5-mercapto tetrazole, as well as after electrode exposure (5, 15 and 60 min) in PMT solution. 1-phenyl-5-mercapto tetrazole was found to indicates better inhibition effect when Cu24Zn5Al electrode was previosly immersed in a PMT solution. Also, the polarization measurements were performed in borax solution containing various concentrations (1·10-4 mol/dm3÷5·10-2 mol/dm3) of chloride ions, with (15 min) and wit­hout previous immersion of electrode in PMT solution. The high values of chloride ions con­cetrations decrease of the electrode surface coverage degree. Results show that 1-phenyl-5-mercapto tetrazole was adsorbed on the electrode surface according to the Lengmuir adsorption isotherm.

Key words: Cu24Zn5Al alloy, 1-phenyl-5-mercapto tetrazole, borax buffer, chloride ions, corrosion

 


Б.З. ЈУГОВИЋ1, М.М. ГВОЗДЕНОВИЋ2, Ј.С. СТЕВАНОВИЋ3, T.ТРИШОВИЋ1, Б.Н. ГРГУР2

Оригинални научни рад [PDF]
UDC:621.351.032.2=861

Електрохемијска синтеза и карактеризација електроде од полианилина за потенцијалну употребу у електрохемијским изворима енергије

 

Полианилин на графитној електроди је синтетисан електрохемијски под галваностат­ским режимом таложења при густини струје од 2.0 mA cm-1 из раствора 1.0 mol dm-3  HCl и 0.25 mol dm-3  анилина. Електрохемијска карактеризација ПАНИ електроде је урађена у раствору 0.5 М HCl цикличном волтаметријом и галваностатским мерењима. Капацитет ПАНИ електроде је израчунат на 0.154 mA h cm-2 што одговара 25 % од теоретске масе ПАНИ која може да размени допанте. Током циклизације при ниским рН вредностима удео удео деградационих продуката је мали и нема утицај на капацитет ПАНИ електроде.

Кључне речи: полианилин, електрополимеризација

 

Characterization of electrochemically synthesized PANI on graphite electrode for potential use in electrochemical power sources

Polyaniline (PANI) on graphite electrode was synthesized electrochemically under galvanostatic condition at current density of 2.0 mA cm-2 from aqueous solution of 1.0 moldm-3 HCl and 0.25 mol dm-3 aniline monomer. Electrochemical characterization of the PANI electrode was performed in 0.5 mol dm-3 HCl using cyclic voltammetry and galvanostatic measurements. The overall charge capacity of the PANI electrode was estimated to be 0.154 mA h cm-2, which corresponds to 25% of the theoretical mass of PANI available for doping exchange. It was observed that during initial cyclization at low pH, the extent of PANI degradation products was insigni.cant and practically had no infuence on the charge/discharge characteristics of the PANI electrode.

 


 

MILOŠ B. RAJKOVIĆ1, MIRJANA D. STOJANOVIĆ2 , ČASLAV M. LAČNJEVAC1, DRAGAN V. TOŠKOVIĆ3, DUŠAN D. STANOJEVIĆ3

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:628.161.1.2.06.5.46.72/.74=861

Detekcija i određivanje nekih teških metala u vodi gradske vodovodne mreže naselja Vidikovac-Beograd preko izdvojenog kamenca iz vode

Predmet ispitivanja u radu bio je kamenac nastao zagrevanjem vode za piće koja se nalazi u vodovodnoj mreži Beograda – dela grada Vidikovac. Analiza kamenca pokazala je da je njegov glavni sastojak kalcijum-karbonat, ali se, osim kalcijum-karbonata, u kamencu, a sami tim i u vodi za piće nalaze i drugi elementi, osim alkalnih i zemnoalkalnih metala (88,35%), i teški metali (10,71%), polumetali i radioaktivni elementi – uran u koncentraciji od 1,50 ppm (ili 0,0003%).

U ispitivanoj vodi za piće utvrđeno je prisustvo nekih elemenata, čije prisustvo u vodi u većoj količini nije poželjno, jer imaju kumulativno dejstvo (npr. Hg, Pb), ali i nekih elemenata koji do sada, ovom metodom, nisu nađeni u granama beogradskog vodovoda, kao što su Ni i As, što ukazuje da se radi o područjima gde je razvijena industrijska proizvodnja.

Metodom frakcione ekstrakcije,  koja se prvi put korišćena u ove svrhe, utvrđeno je da je uran najviše vezan za okside gvožđa i mangana (74,34%) što u ukupnoj vrednosti od 98,02% predstavlja oblik koji je potencijalno pristupačan ljudskom organizmu. To znači da se u vodi za piće nalazi i prirodni uran ali i uran koji je antropogenim putem došao u životnu sredinu.

Analiza kamenca, uz poznavanje svih parametara nastanka kamenca (protok vode, temperatura i dr.), predstavlja posrednu metodu analize kvaliteta vode za piće, posebno za polutante niskih sadržaja štetnih za ljudski organizam.

Ključne reči: voda za piće, kamenac, uran, teški metali, metoda frakcione ekstrakcije

 

DETECTION AND DETERMINATION SOME HEAVY METALS IN WATER PRESENT IN THE WATER.SUMPPLY SYSTEM OF THE BELGRADE – CONDUIT PART VIDIKOVAC ON THE BASIS OF HOUSE WATER HEATER ORIGINATED SCALE

The aim of this paper is to analyze scale made from heating drinking water from Belgrade conduit part Vidikovac. The major component of fur (boiler scale) is calcium carbonate, but also there are some other alkali and alkaline (earth) metals (88.35 %) heavy metals (10.71 %), radioactive elements: uranium in concentration of 1,5 ppm or 0.0003 %. There are found in scale and according to that they are in drinking tap water.

In test drinking water determined presence of some elements, witch if they are presence in higher concentration in drinking water could cause accumulation effect (for example Hg, Pb). There were detected some elements like Ni, As which haven’t been found in arms of Belgrade conduit till now by this method. That shows domain of highly industrial production.

For that propose was used for the first time method fractional extraction, was determined that uranium associated mostly with oxides: manganese and iron (74.34 %) totally 98.02 % for the present state potential accessible to humans. This means that in drinking water are natural uranium and uranium in environment made by people.

Analysis of scale, with all recognizing parameters of its becoming (flow water, temperature, etc.) is indirect method analyses drinking water quality, specially for low concentration harmful pollutants.

Key words: drinking water, scale, uranium, heavy metals, fractional extraction method

 


 

LJ.J. PAVLOVIĆ1, D. STANOJEVIĆ2, M.V. TOMIĆ2, N.D. NIKOLIĆ1, M.G. PAVLOVIĆ2

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:669.334.96.337.1=861

Uslovi dobijanja bakar (II) oksida elektrolitičkim putem

Uslovi dobijanja bakarnog praha različitim režimima elektrolize (potenciostatski, galvanostatski i programirani strujno-naponski režimi) i uticaj na njegovu morfologiju i karakterizaciju su predmet istraživanja dugi niz godina. U zavisnosti od primenjenog režima elektrolize, do sada su kvantifikovani  kriterijumi koji povezuju oblik i dimenzije čestica i odlučujuće osobine praha, kako u laboratorijskim tako i u poluindustrijskim uslovima. Primenjujući zajedno stereološke parametre sa osnovnim statističkim parametrima (kvantitativna mikroskopska analiza) i skenirajuću elektronsku mikroskopiju, omogućeno je uspešno određivanje oblika, veličine svake čestice kao i njihova raspodela. Međutim, kompleksnost dobijanja praha i njegova karakterizacija su samo jedna faza. Kada je u pitanju dobijanje bakar(II) oksida (CuO) elektrohemijskim putem, potrebno je da se proizvedeni prah, kontrolisanim tehnološkim procesom, kroz niz faza, prevede u bakar(II) oksid: ispiranje, centrifugiranje, sušenje, oksidaciju, aeroseparaciju, sejanje, mlevenje i homogenizaciju.

Ključne reči: režimi elektrolize, konstantni režimi, programirani strujno – naponski režimi, prah metala, prah bakra, bakar(II) oksid, čestica, morfologija, karakterizacija

 

ELECTROLYSIS CONDITIONS FOR OBTAINING CUPRIC OXIDE (CuO)

Conditions for obtaining copper powder with different regimes of electrolysis [potentiostatic, galvanostatic and programmed current-voltage regimes ( periodically changing rate)] and effects on it’s morphology and characterization have been subject of reaserch for a long period of time. In addition to used regime of electrolysis, there is quantified criteria which connect shape and size of particles and decesive properties of powder, in laboratory as well as in pilot plant scale. Applying together stereological parmeters with elementary statististic parameters (quantitative microscopical analysis) and scanning electron microscopy, enables successfully obtained shape, size of each particle as well as their distribution. However, the processes of obtaining powder and it’s characterization are just one phase. In case of obtaining cupric oxide powder by electrolysis, it is necessary for processed powder to convert to CuO, with controlled technological process, throughout several phases: washing out, centrifugion, drying, oxidation, airseparation, sieving, grinding and homogenization.

Key words: regimes of electrolysis, constant regimes, programmed current-voltage regimes (periodically changing rate), metal powder, copper powder, cupric-oxide, particle size, morphology

 


M. V. TOMIĆ1, M. G. PAVLOVIĆ1G. TADIĆ1, LJ. J. PAVLOVIĆ2 

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:620.193.194:624.311.3.22=861

Uzroci korozije u termoenergetskim postrojenjima i načini prevencije

Oštećenja i njima izazvani otkazi termoenergetskih postrojenja u velikom broju su izazvani odvijanjem različitih tipova korozionih procesa. Da bi se korozija vitalne opreme termoenerget­skih postrojenja, a naročito kotlova, svela na minimum, neophodno je u svakom pojedinačnom slučaju odrediti delujući mehanizam korozije i uzročnike koji ga izazivaju. U radu su prikazani osnovi i vrste korozionih procesa kotlova i drugih komponenata termoenergetskih postrojenja. Posebna pažnja je data pripremi vode, s obzirom na njen značaj za pojavu korozije. Takođe,  dat je i opšti prikaz korozionih pojava u termoenergetskim postrojenjima. Obrađena su i koroziona oštećenja cevnog sistema kotla TE „Ugljevik“. Otkriveni su uzročnici korozije i dat je predlog mera za njihovo eliminisanje.

Ključne reči: korozija, kotao, para, termoenergetsko postrojenje, voda, rastvorene primese,  kamenac, kotlovski mulj, koagulacija, taloženje, jonska izmena

 

CORROSION CAUSES IN THERMAL POWER PLANTS AND WAYS OF PREVENTION

Corrosion damages often exert consiredable influence on outages number and hence on the loss of thermal power plant availability. In order to accomplish the aim of reducing the corrosion to it’s mi­nimum and prevent main thermal power plant corrosion, particularly of steam boilers, it is important to determine corrosion mechanisms and main causes in each particular case. The paper presents cor­rosion’s basics and its various types, the materials used for steam boilers and other parts of thermal power plants. Special attention is given to water preparation, in consideration of its significance for corrosion. There is given general review of corrosion types in thermal power plant facilities also. There were also elaborated corrosion damages of boiler tubing system in TPP ”Ugljevik”. Main ca­uses of  corrosion damages have been discovered with recommendations for its reduction.

Key words: corrosion, boiler, steam, thermal power plant, water, dissolved ingridients, gall-stone,  boiler-mud,  coagulation, precipitation, ionic substitution

 


 

VOJKA GARDIĆ1, BISENIJA PETROVIĆ2, SLAĐANA ALAGIC3, TATJANA APOSTOLOVSKI TRUJIĆ1, ALEKSANDRA IVANOVIĆ1

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:620.183.2.193.4.669.141=861

Neki aspekti procesa nagrizanja čelika u rastvoru hlorovodonične kiseline

U radu su prikazani rezultati ispitivanja procesa nagrizanja rastvorom hlorovodonične kiseline čelične osnove sa i bez oksida. Praćena je promena brzine rastvaranja čelične osnove u kiselini bez i uz prisustvo inhibitora. Prikazana je kinetika procesa nagrizanja, mehanizam hemijskog rastvaranja čelika u rastvoru hlorovodonične kiseline u zavisnosti od temperature i vremena trajanja procesa nagrizanja.

Ključne reči: nagrizanje, hlorovodonična kiselina, čelik

 

SOME ASPECT OF STEEL DISSOLUTION IN HYDROCHLORIC ACID

The paper show experimental result of etching steel in hydrochloric acid with and without oxide. Change of steel acid etching rate with and without inhibitor are show. The kinetic and mehanizm of steel eaching in function of time and themperature are show.

Key words: etching, hydrochloric acid, steel

 


 

BISENIJA PETROVICVOJKA GARDIĆ2

Stručni rad [PDF]
UDC:620.197.6:669.588.56=861

Nanošenje prevlake cinka toplim postupkom na gvožđe i čelik
Deo 1: zaštita od korozije

Postupak toplog cinkovanja je najviše korišćen metod baziran na primeni prevlaka cinka na čeliku radi zaštite od korozije. Razvoj postupka toplog cinkovanja realizuje se kroz  razvoj pripreme, primenu različitih legirajućih elemenata u kupatilu koje sadrži minimum 98 % čistog otopljenog cinka, razvoj naknadne obrade prevlake cinka.

Ključne reči: postupak toplog cinkovanja, prevlake cinka, modifikovane prevlake, otpornost prema koroziji

 

Hot-dip galvanizing zinc coating on iron and steel,
Part 1: corrosion protection

The one of most common methods of applying zinc metal to iron and steel for corrosion protection are Hot-Dip Galvanizing process. Development of hot-dip galvanizing realized through development pretreatment, with addition of different alloying elements in minimum
98 % pure molten zinc and post treatment zinc coatings. The hot-dip galvanizing coating is resulting in a metallurgical bond between zinc and steel with a series of distinct iron-zinc alloys.

Key words: Hot-dip galvanzing, zinc coatings, coating modification , corrosion protection.

 


 Broj 2

 

S. RAJENDRAN1*, M. AGASTA1, R.BAMA DEVI1, B. SHYAMALA DEVI2, K. RAJAM3 and J. JEYASUNDARI4

Scientific paper [PDF]
UDC:620.193.4=20

Corrosion inhibition by an aqueous extract of Henna leaves (Lawsonia Inermis L)

An aqueous extract of plant material Henna (Lawsonia Inermis L) powder has been used as a corrosion inhibitor in controlling corrosion of carbon steel immersed in an aqueous solution containing 60 ppm of Cl, by the mass loss method, in the absence and presence of Zn2+. The main constituent of this plant extract is Lawsone. It has excellent inhibition efficiency (IE) and shows excellent IE at pH 6, 8 and 12. In the presence of Zn2+ there exists a synergistic effect. Synergism parameters have been calculated to evaluate the synergistic effect. Analysis of variance (F-test) reveals that the synergistic effect existing between henna extract and Zn2+ in statistically significant. The protective film has been analyzed using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The film consists of Fe2+ – Lawsone complex and Zinc hydroxide [Zn (OH)2]. It is found to be UV-fluorescent. Electro chemical studies such as potentiodynamic polarization and alternating current (AC) impedance have been used to find the mechanistic aspects of corrosion inhibition.

Key words: Carbon steel, corrosion inhibition, Lawsone, Plant extract, Synergistic effect, ANOVA

 


 

DRAGICA B. CHAMOVSKA, TOMA P. GRCHEV

Scientific paper [PDF]
UDC:669.112.241.018.7=20

Self-passivation of austenitic steel 316 L and its welded joints in sulphuric acid

The spontaneous (self) – passivation and/or electrochemical passivation processes on austenitic steel 316 L and its welded joints were studied in deaerated sulphuric acid (1.7 M) at room temperature. Electrodes were prepared from materials taken from the central zone of the weld (zone 1), the so called overheated zone – OHZ (or temperature affected zone) (zone 2) and basic material – BM (zone 3). It has been concluded that the austenitic steel 316 L and its welded joints indicate the existence of self-passivation processes (passive corrosion) in deaerated sulphuric acid with formation of oxide-passive films (mainly Fe-Cr oxides) at the metal surface with thickness of 1-1.5 nm. As it was shown the corrosion behaviour of the welded material mainly depends on the chemical stability and the thickness of the passive film formed at the surfaces of the various zones. It can be also, concluded that the corrosion process is mainly located on the border of the fusion line OHZ-BM.

Key words: self-passivation, austenitic steel 316 L, welding, corrosion properties

 


J. AROCKIA SELVI, SUSAI RAJENDRAN* J. JEYASUNDARI

Scientific paper [PDF]
UDC:620.187:667.657.2(11)=20

Analysis of nano film by atomic force microscopy

The corrosion inhibition efficiency of diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) (DTPMP) in combination with a bivalent cation like Zn2+ in controlling corrosion of mild steel immersed in rain water collected from rooftop, stored in concrete tank was investigated using weight loss method and electrochemical impedance spectroscopy. The combined corrosion inhibition efficiency offered by 50 ppm of DTPMP and 5 ppm of Zn2+ was 90 %. The synergistic effect of the inhibiting compound was calculated. The corrosion inhibition was observed due to the formation of more stable and compact protective film on the metal surface. Fluorescence spectral analysis was used in detecting the presence of an iron – inhibitor complex and the co-ordination sites of the metal inhibitor with iron were determined by the FTIR spectra. The surface morphology of the protective film on the metal surface was characterized by using atomic force microscopy (AFM).

Key words: Synergistic effect, corrosion inhibition, mild steel, surface morphology, atomic force microscopy, fluorescence spectra, nano film

 


 

EMINA D. POŽEGA1, SVETLANA LJ. IVANOV2 ALEKSANDRA T. IVANOVIĆ1

Scientific paper [PDF]
UDC:620.19:667.657.2:661.665.3=20

Influence different chemical composition and percentage rate of added activators on depth of boride layer

During sintering and chemical-thermal treatment-boriding of samples from iron powder generates adequate boride layer, so in this paper are presented results of research dependence of depth of boride layer from composition of mixture which are used for boronizing process. Basic mixture used for boriding of investigated samples from iron powder is modified by addition of activators different chemical composition and in different percentage rate. The obtained boride layers vary in depth and quality (porosity, the contact with metal). In order to obtain better boride layers and to show certain appearances during boriding, it was necessary to choose mixture for boronising and to determine the most useful activators and their ratio. Processing of eksperimentaly obtained results is carried out by using Simplex method. Results of investigation and mathematical processing allow us to choose composition of mixture for boriding with depth change which is given in advance. It has been observed that simultaneously with boriding also sintering occured, and this fact offers a wide application possibility in the chemical-thermal treatment for sintered materials. It is possible to completely avoid sintering process of products wich are obtained with powder metallurgy.

Key words: sintering; boriding; boride layers; activators; Simplex method

 

Uticaj dodatka aktivatora različitog hemijskog sastava i procentualnog odnosa na dubinu boridnog sloja

Tokom procesa sinterovanja i hemijsko-termičke obrade-boriranja uzoraka od železnog praha stvara se odgovarajući boridni sloj, zato su u ovom radu predstavljeni rezultati ispitivanja zavisnosti dubine boridnog sloja od sastava smeše koja je korišćena za boriranje. Osnovna smeša koja je korišćena za boriranje uzoraka od železnog praha modifikovana je dodatkom aktivatora različitog hemijskog sastava i procentualnog odnosa. Dobijeni boridni slojevi razlikuju se po dubini i kvalitetu (poroznost, kontakt sa metalom). Da bi se dobili kvalitetni boridni slojevi i da bi se mogle pratiti određene pojave pri boriranu bilo je potebno izvršiti izbor mešavine za boriranje, odnosno odrediti najpogodnije aktivatore i njihov odnos. Obrada eksperimentalno dobijenih rezultata izvršena je Simpleks metodom. Rezultati eksperimentalnih ispitivanja i matematičke obrade omogućili su izbor sastava mešavine za boriranje sa unapred zadanim promenama dubine sloja. Zapaženo je da se istovremeno sa procesom boriranja dešava i sinterovanje i ova činjenica daje široke mogućnosti primene hemijsko-termičke obrade na sinterovane materijale. Moguće je potpuno izbeći proces sinterovanja proizvoda koji su dobijeni metalurgijom praha.

Ključne reči: sinterovanje, boriranje, boridni slojevi, aktivatori, Simpleks metoda

 


 

M. PERUŠIĆ1, R. FILIPOVIĆ2, M. PERUŠIĆ1, R. FILIPOVIĆ2,

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:622.492.1.772=861

Analiza jednog kinetičkog modela luženja boksita natrijum-hidroksidom

Ovim radom su predstavljeni rezultati analize jednog pretpostavljenog modela kinetike luženja različitih tipova boksita vodenim rastvorom natrijum-hidroksida: hidrargilitnog, hidrargilitno-be­mitnog, bemitnog, bemitno-diaspornog i diaspornog. Nakon određivanja energija aktivacija, po­stvaljena je veza energije aktivacije sa strukturom pojedinih tipova boksita i izvedeni odgovara­jući modeli.

Ključne riječi: boksit,kinetika, kompenzacioni efekat

 

SUMMARY

This paper shows results of analysis of the kinetic model of different types of bauxite leaching by sodium-hydroxide. Different types of bauxite have been used: gibbsite, gibbsite-boehmite, boehmite, boehmite-diaspore and diaspore types of bauxite. After calculation of energy of activation, there has been considered correlation between energy of activation and the bauxite cell structure and derived appropriate models.

Key words: bauxite, compensation effect, kinetics.


JELENA ĐOKOVIĆ

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:620.19:667.657.8=861

Neki aspekti raslojavanja prevlaka

U keramičkim prevlakama na metalnoj osnovi uopšteno se javljaju značajni pritisni naponi koji su posledica razlike u koeficijentima termičkog širenja pri formiranju prevlake. Jedan od glavnih oblika razaranja prevlaka je ivično raslojavanje. Kod idealno krtih interfejsa, ivično raslojavanje je tesno povezano sa Modom II loma prsline na interfejsu. Biće pokazan uticaj trenja klizanja i hrapavost razdvojenih površina na povećanje žilavosti loma. U radu će biti korišćen model stacionarnog ivičnog raslojavanja u uslovima moda II koji kombinuje uticaje trenja i hrapavost između prevlake i osnove. Ovaj model se koristi da bi se ocenilo da li trenje i hrapavost utiču na povećanje žilavosti loma koje su primećene u eksperimentima nađenim u literaturi. Pomenuti model biće razmatran na osnovu koncepta mehanike loma na interfejsu i uz pomoć programskog paketa Mathematica.

Ključne reči: ivično raslojavanje prevlake, Mod II, žilavost loma, prslina na interfejsu, hrapavost, Mathematica

SOME ASPECTS OF COATINGS DELAMINATION

Ceramic coatings on the metal substrate create significiant stresses, when they start to cool down after the coating procedure. These stresses are the consequence of the mismatch in the thermal exspansion coefficients of the substrate and coating materials. One of the basic forms of these coatings destruction is the edge delamination. For the ideally brittle interface, the edge delamination of the compressed coating occurs as the Mode II interfacial fracture. In this paper shown that the fraction and roughness of the separated surfaces interface the fracture toughness. The proposed and analysed Mode II delamination in steady-state conditions enhances effects of friction and roughness between the coating and the substrate. This model in use in order to estimate which of the two effects is sufficient to explain the large value of the Mode II fracture toughness obtained in experiments. The model will be considered based on the interfacial fracture mechanics with programme package Mathematica.

Key words: Edge delamination, Mode II, fracture toughness, interfacial crack, roughness, Mathematica


 

BISENIJA PETROVIĆ1, MINJA SAVIĆ1, VOJKA GARDIĆ2, Z. RADOJEVIĆ1

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:620.193.4)=861

Karakterizacija muljeva od neutralizacije otpadnih rastvora i ispirnih voda iz postupka toplog cinkovanja

Muljevi nastali rešavanjem otpadnih voda i istrošenih rastvora od pripreme u pogonu toplog cinkovanja spadaju u grupu opasnog industrijskog otpada. Upravljanje ovom vrstom otpada slo­žen je i delikatan posao. Prvi važan korak u upravljanju ovim otpadom je karakterizacija. U radu je prikazana zakonska regulativa, koja je usaglašena sa EU direktivama u karaktezaciji ovog tipa muljeva.

 

CHARACTERIZATION OF SLUDGE FROM NEUTRALIZATION OF WASTE SOLUTIONS AND RINSING WATERS IN HOT DIP GALVANIZING PROCESSES

Sludge issued from waste water and spent solutions in hot dip galvanizing process pertains to hazardous industrial waste group. Managing of this type of waste is very complex and delicate. Initial step in managing of this specific waste is characterization. This paper presents Serbian regulative which is compatible with rules of European Directives in characterization of sludges.


BROJ 3

MOURAD BEN SIK ALI*, AMINE MNIF**, BÉCHIR HAMROUNI**, MAHMOUD DHAHBI*

Scientific paper [PDF]
UDC:628.165.081.312.32

Desalination of brackish water using electrodialysis: Effect of operational conditions

As the most countries on the earth, shortage of drinking water is a major problem in Tunisia. One mean to obtain low cost drinking water is the desalination of brackish water. The desalination of brackish water by electrodialysis was investigated in this work. This technique is a membrane separation process based on the selective migration of aqueous ions through ion exchange membranes as a result of an electrical driving force. It represents one of the most important methods for desalting solutions as well as thermal process and reverse osmosis.
The parameters which can influence the performance of process were studied. These parameters are: concentration of feed solution, flow rate, voltage and circulation mode. Experiments were carried out on sodium chloride solutions with known concentration. Working in continuous mode showed that the desalination rate does not exceed 55%. However, working in batch recirculation mode, more efficient results were obtained. An initial concentration of 3 g L-1 of salts is considered as the maximum recommended feed concentration.

Key words: Brackish water, Desalination, Electrodialysis, Optimal conditions


V. IBARRA-JUNQUERA*, V. IBARRA-GALVÁN, G.A. PORTILLO-PÉREZ, and C.O. RAMÍREZ-QUIROZ

Scientific paper [PDF]
UDC:669.14.014.692.4.001.2

Strategy for the online monitoring of the Cr(VI) reduction

 In this contribution, we describe an algorithm for the continuous monitoring of Cr(VI) occurring during a wastewater treatment. This approach performs its task having available only the online measurements of the redox potential. The results show that the redox potential is a valuable indicator of the process time evolution. The strategy here presented is based on the development of a mathematical model that includes online measurable states, with the property of being observable. Then, a sliding observer is designed for the estimation of Cr(VI). The paper includes the detailed design of the monitoring scheme as well as its experimental application at the laboratory level.

Key words: Hexavalent chromium, ORP electrode, mathematical model, online monitoring.


A. RAJI1, SUSAI RAJENDRAN1, P. SIVAPRABHA1, J. AROCKIA SELVI1,B. NARAYANASAMY2, J. JEIASUNDARY3

Scientifica paper [PDF]
UDC:620.193.4:669.15

Corrosion behaviour of carbon steel in sodium nitrate solution

Corrosion behaviour of carbon steel in double distilled water, in the presence of various concentration of sodium nitrate (SN) have been evaluated by weight loss method, polarization study, AC impedance spectra, cyclic voltammetry, time vs current plots, and time vs potential plots. As the concentration of SN increases corrosion rate also increases. In the lower concentration regions (less than 500 ppm of SN) general corrosion takes place. Around 700 ppm of sodium nitrate (SN), SCC begins to start.


K. RAMANATHAN*, V.M. PERIASAMYa, MALATHY PUSHPAVANAMb , U. NATARAJAN

Scientific paper [PDF]
UDC:661.668.621.78.08.001.26

Optimization of hardness of nickel diamond electro composites using genetic algorithm

Nickel-diamond composite coatings are produced by electro deposition using sedimentation technique at various cathode current densities, pH and temperatures. Electro deposition was carried out from a conventional Watts bath. Natural diamond powder of 6-12 µm size was used. The hardness of depo-sited electro composites were measured using Vickers hardness measuring machine. A non linear regression equation was developed using 27 data obtained by designing an experiment with three level of experiment namely Low, Medium and High to predict the hardness of deposition in Ni-diamond metal matrix. Optimization of parameters of Ni-diamond composite coating such as pH, current density and temperature was done using a non traditional optimization technique called as Genetic Algorithm (GA). Within the range of input variables for the present case (pH = 2.5 to 4.5; current density (i) = 1 to 3 A/dm2 ; temperature = 30 to 600C), the optimized hardness was found to be 431.95 VHN at pH = 2.5 Current density (i) = 1 A/dm2and temperature = 300C.

Key words: hardness (VHN), regression model, Ni-diamond composite coatings, genetic algorithm (GA)


S. RAJENDRAN1*, M.KALPANA DEVI,2 A. PETER PASCAL REGIS2, A. JOHN AMALRAJ3, J. JEYASUNDARI4 and M. MANIVANNAN5

Scientific paper [PDF]
UDC:620.197.5:621.357.7

Electroplating using environmental friendly garlic extract – A case study

When uncoated carbon steel was immersed in an aqueous solution containing 3.5% NaCl, there was corrosion of metal. But when nickel was electro deposited on carbon steel surface, corrosion protective efficiency was observed. The corrosion protective efficiency increased for the carbon steel, electroplated with nickel and chromium. The corrosion protective efficiency decreased for the carbon steel, electroplated with nickel – chromium – garlic extract. When 1% copper sulphate solution was placed on the uncoated carbon steel surface, the red color (Cu) started appearing in 65 seconds. But in the case of nickel – chromium – garlic deposited carbon steel surface, the reddish brown color did not appear even after 1200 seconds. Polarization study leads to the conclusion that when carbon steel is electroplated with nickel and chromium the metal surface becomes corrosion resistant and the resistance decreases when electroplated with garlic extract. AC impedance study leads to the conclusion that when carbon steel is electroplated with nickel and chromium the metal surface becomes corrosion resistant and the corrosion resistant decreases when electroplated with garlic extract. The decolourization study reveals that the nickel coated carbon steel was only 40% efficient in decolourizing methyl orange solution in chloride medium whereas, carbon steel coated with nickel – chromium was 95% efficient. When electroplating was done in the presence of garlic extract the decolourizing efficiency was 85%.

Key words : Green electroplating, nickel plating, garlic extract, chromium plating


 

VERA RAIČEVIĆ1, LJUBINKO JOVANOVIĆ2, DRAGAN KIKOVIĆ3, MIOMIR NIKŠIĆ1, BLAŽO LALEVIĆ1, SVETLANA ANTIĆ-MLADENOVIĆ1

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:633.11.15.31:631.547.1

Uticaj MTBE-a na klijavost semena i biomasu kod kukuruza (Zea mays L.), pšenice (Triticum aestivum L.) i lucerke (Medicago sativa L.)

MTBE je uveden u proizvodnju 70-ih godina XX veka u cilju redukcije aerozagađ enja i zamene toksičnih komponenti iz benzina. Posle svega nekoliko godina upotrebe, MTBE je definisan kao značajan kontaminant zemljišta i voda. Cilj ovog rada bio je ispitivanje klijavosti semena i biomase kukuruza, pšenice i lucerke u prisustvu različitih koncentracija MTBE-a. Rezultati istraživanja pokazuju da (i) ispitivane biljne vrste različito reaguju na povećane koncentracije MTBE -a, (ii) biljke su klijale samo pri najnižim koncentracijama MTBE-a (10 ppm), (iii) biomasa je kod kukuruza bila drastićno smanjena pri koncentraciji od 10 ppm dok je kod ostale dve biljne vrste smanjenje biomase bilo mnogo manje izraženo.

Svi ovi rezultati ukazuju da se MTBE, zbog svoje perzistentnosti, mobilnosti i rastvorljivosti u vodi, aktivno uključuje u metabolizam biljaka u ranim fazama porasta.

Ključne reči: MTBE, toksičnost, klijavost semena,metanol, biomasa

EFFECTS OF DIFFERENT MTBE CONCENTRATION ON SEED GERMINATION AND BIOMASS OF CORN (Zea mays), WHEAT (Triticum aestivum) AND ALFALFA (Medicago sativa)

MTBE was introduced in production in 1970`s in order to reduction of air pollution and replacing of toxic compounds from gasoline. After only a few years of its using, it becomes a one of important soil and water contaminant. The aim of this paper was investigation of seed germination and biomass of corn, wheat and alfalfa in presence of different MTBE concentration. The results of investigation showed the inhibitory MTBE effect on plant germination at all used concentration higher from 10 ppm. The decrease in plant biomass was more expressed in maize compared to other two species. It was concluded that MTBE due its mobility, solubility and persistence, had toxic effects on metabolic processes in seeds and changed biomass production in early stage of plant development.

Key words: MTBE, toxicity, seed germination, methanol, biomass

 


A.LEEMA ROSEa, NOREEN ANTONYa, FELICIA RAJAMMAL SELVA RANIa, A.PETER PASCAL REGISb, and SUSAI RAJENDRANc

Scientific paper [PDF]
UDC:620.193.27(282.2):669.15

Corrosion behaviour of carbon steel in river water in the presence of calcium propionate- Zn2+ system

The inhibition efficiency of calcium propionate (CP)-Zn2+ system in controlling corrosion of carbon steel in an aqueous environment has been evaluated by mass-loss method. A synergistic effect is noticed between calcium propionate and Zn2+.The formulation consisting of 50 ppm of calcium propionate and 50 ppm of Zn2+shows 91% inhibition efficiency (IE). At lower pH value IE decreases and in alkaline solution IE increases. Polarization study reveals that CP-Zn2+ system controls cathodic reaction predominantly. AC impedance spectra reveal that a protective film is formed on the metal surface. FTIR spectra reveal that the protective film consists of Fe2+-CP complex Zn(OH)2. and Ca(OH)2.

Key words: Corrosion inhibition, carbon steel, river water, synergistic effect

 


BROJ 4

 

A.LEEMA ROSE1, FELICIA RAJAMMAL SELVA, RANI1, A.PETER PASCAL REGIS2, SUSAI RAJENDRAN3,S. KANCHANA4 AND A. KRISHNAVENI5

Scientific paper [PDF]
UDC:620.197.3

Corrosion inhibition by monosodium glutamate-Zn2+ system

The inhibition efficiency of mono sodium glutamate (MSG)-Zn2+ system in controlling corrosion of carbon steel in an aqueous environment has been evaluated by mass- loss method. The synergistic effect is noticed between mono sodium glutamate and Zn2+. The formulation consisting of 100 ppm of mono sodium glutamate and 50 ppm of Zn2+ shows 86% inhibition efficiency(IE).At lower PH value IE decreases and in alkaline solution IE increases. Polarisation study reveals that MSG-Zn2+ system functions as a mixed inhibitor. AC impedance spectra reveal that a protective film is formed on the metal surface. FTIR spectra reveal that the protective film consists of Fe2+-MSG complex and Zn(OH)2.

 


G. M. El ENANY

Scientific paper [PDF]
UDC:678.7:547.73

 

Electrochemical synthesis of high charge capacity Poly(3,4 – ethylenedioxythiophene) using pulse polymerization technique

 

Using pulse electrochemical polymerization technique we prepared high charge capacity polymer of 3, 4-Ethylenedioxythiophene (PEDOT) on glassy carbon (GC) substrate. The effect of pulse time on the growth processes and charge capacity of (PEDOT) has been investigated. Pulse on time plays an important role in controlling chain size and chain defects whereas pulse off time contributes in polymer conjugation and orientation. Stable PEDOT films with good electrochemical reversibility, high doping degree and high charge capacity were obtained by applying ultra short on time current pulse for polymerization. The characterization using scanning electron microscopy confirmed that the obtained PEDOT deposits were firstly formed as a thin layer followed by rough, nodular growth which produces an open and porous structure. A charge capacity up to 114 Fg-1 was obtained at time on of 10 ms.

Keywords: pulse electrochemical polymerization, 3, 4-Ethylenedioxythiophene, charge capacity

 


 

M. GOVINDARAJU1, M. JAYALAKSHMI1 *, K. PRASAD RAO2, UDAY CHAKKINGAL2, K. BALASUBRAMANIAN1

Scientific paper [PDF]
UDC:620.193.4:669.721.5

Corrosion of friction welded areas of Mg-Mg, Mg-AZ91D Mg alloy and AZ91D-AZ91D Mg alloy in carbonate solutions

Studies on the corrosion of welded areas of friction welded magnesium and its alloy AZ91D are done in view of their applications as structural materials in automotive and aerospace engineering. Friction welding of magnesium-magnesium, magnesium-AZ91D alloy and AZ91D alloy-AZ91D alloy is carried out at the welding speed of 600 RPM which produced a burn length of 2 mm. Corrosion of this welded area is studied using E-log I polarization in 0.1 M ammonium carbonate solution. It is found that the welded areas are more corrosion resistant than their respective parent samples under similar experimental conditions. Scanning electron microscopic images confirm the grain refinement of welded zones. For better understanding, E-log I polarization studies of pure magnesium and its alloy are also done.

Key words: friction welding; magnesium; AZ91D alloy; E-log I polarization; welded zones; corrosion

 


M. ABDALLAH*, S.O. Al KARANEE, A.A. ABDEL FATTAH

Scientific paper [PDF]
UDC:620.197.6:663.245

Corrosion behavior of nickel and its alloys in HCl and its inhibition by natural rosemary oil

The corrosion behavior of nickel, Inconel 600 and Inconel 690 was studied in different concentrations of HCl solution and its inhibition by natural rosemary oil using galvanostatic polarization techniques. It was found that, HCl accelerate the corrosion of nickel and its alloys. The corrosion rate decreases in the following order Inconel 690 > Inconel 600 > Ni. This was attributed to the presence of high Cr content in the chemical composition of Inconel 690. Natural Rosemery oil inhibit the corrosion of nickel and its two alloys in 0.1 M HCl. The inhibition efficiency increases with increasing the concentration of this oil which act as an inhibitor of the mixed type. The inhibitive effect of this oil was explain in view of adsorption on the metal surface. The adsorption process follows Langmuir adsorption isotherm. The addition of this oil to the potentiodynamic anodic polarization curves of nickel and its two alloys in chloride solutions shift the pitting potential to more noble direction, indicating an increased resistance to pitting attack.

Key words: Rosemary oil, nickel, Inconel 600, Inconel 690, corrosion inhibitors, pitting corrosion

 


 

S.K. BADR, M. ABDALLAH

Scientific paper [PDF]
UDC:620.193.4.197.3:669.245

Preparation of new saturated polyamide compounds and its application as corrosion inhibitors for corrosion of carbon steel in hydrochloric acid solution

 

New one series of saturated polyamide was prepared by polycondensation of methylenedisalyclic acid (MDSA) with adipic acid and several diamine such as ethylene diamine, diethylene triamine, triethylene tetramine, tetraethylene pentamine and pentaethylenehexamine. The structure of the prepared polyamide was detected by IR and 1H NMR spectra physical properties of these compounds were detected. These compounds were tested as a corrosion inhibitors for dissolution of carbon steel type (L-52) used in Egyptain petroleum pipe lines in 0.1M HCl solution using potentiodynamic polarization technique. The percentage inhibition efficiency increases with increasing the inhibitor concentration and number of amino group in the structure of polyamide. The inhibitive action of these compounds was explained in view of adsorption of these compounds on the surface of steel. The adsorption follows Langmuir adsorption process isotherm.


 

SUSAI RAJENDRAN1* , P. SUMITHRA1, B. SHYAMALA DEVI2, J. JEYASUNDARI3

Scientific paper [PDF]
UDC:620.167.3

 

Corrosion inhibition by spirulina

An environmental friendly green inhibitor namely an aqueous extract of spirulina has been used to prevent the corrosion of carbon steel in aqueous solution containing 60 ppm of Cl ion. Inhibition efficiencies of various concentrations of a 0.5% aqueous solution of spirulina have been evaluated by weight loss method and electrochemical studies such as polarization study and AC impedance spectra. As the concentration of spirulina increases, inhibition efficiency (IE) increases. As the value of pH increases, the IE of spirulina increases. As the duration of immersion increases, IE decreases. 6ml of spirulina solution offers inhibition efficiency greater than 80%. At pH 11 6ml of spirulina solution offers 90% corrosion inhibition efficiency. Electrochemical studies confirm the formation of a protective film on the metal surface.

Keywords: Corrosion and oxidation, metal and alloys, green inhibitor, spirulina, carbon steel

 


 

B. B. PEJOVIĆ, M. V. TOMIĆ, V. M. MIĆIĆ, M. G. PAVLOVIĆ

Originalni naučni rad [PDF]
UDC:669.14.018.7:621.791

Specifičnosti zavarivanja čelika otpornih na koroziju

U radu su date najbitnije specifičnosti zavarivanja čelika otpornih odnosno postojanih na koroziju. Poseban akcenat je stavljen na njihovu korozionu otpornost, mere za sprečavanje korozije kao i posebne uslove i zahteve pri njihovom zavarivanju. Sa stanovišta tehnologije zavarivanja od posebnog značaja su postupci i parametri za pravilno zavarivanje, sobzirom na njihov uticaj na deformaciono naponsku sliku zavarenog spoja. Pored osnovnih i specifičnosti koje se odnose na koroziono delovanje, date su i tehnološko-metalurške specifičnosti, na koje treba obratiti pažnju pri njhovoj primeni u različitim granama tehnike odnosno industrije, posebno sa stanovišta radne sposobnosti.
Kroz prikazanu analizu karakterističnih specifičnosti, date su neke važne tehni čko-tehnološke informacije, karakteristike, podaci kao i posebni uslovi koji mogu biti od značaja za inženjersku praksu, posebno za slučaj primene u procesnoj odnosno hemijskoj industriji.

Ključne reči: zavarivanje nerđajućih čelka, otpornost na koroziju, tehnološke i metalurške specifičnosti, klasifikacija otpornosti na koroziju, mere za sprečavanje korozije, tehnologija zavarivanja, greške zavarivanja, praktična primenljivost, eksploatacioni zahtevi, podaci za projektovanje.

 

THE WELDING SPECIFITY OF STEEL RESISTANCE TO CORROSION

In this paper the most important specifities of welding steel resistant to corrosion was given.The special view of their corrosion resistant , procedures for corrosion prevention and conditions at their welding was considered. Beside fundamental and specifities in view of corrosion behaviour, technology-metallurgically specifities which can be of practical importance at their exploatation in many industries sectors were given.
Through given analysis characteristics specificities tecnical-technological informations were given and these data can be of practical importance for engineering practice.

Key words: welding of noncorrosion steels, technological specifities, metallurgical specifities, technology of welding, exploatation condition and characteristics, engineering information

 

 

 

 

Scroll Up