Return to O nama

Statut

U skladu sa odredbama člana 12. i 78. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, br. 51/09 od 14.07.2009. godine) i člana 19 Statuta Inženjerskog društva za koroziju od 16.11.2005. godine, Skupština, Inženjerskog društva za koroziju, Beograd, ul. Kneza Miloša 9, opština Vračar, na sednici održanoj 26.02.2011. godine usvojila je Statut usklađen sa Zakonom o udruženjima:

 

S T A T U T

INŽENJERSKOG DRUŠTVA ZA KOROZIJU

I – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Udruženje Inženjersko društvo za koroziju (u daljem tekstu IDK) je dobrovoljna,  nevladina, nedobitna, stručno-naučna organizacija inženjera, tehnologa, metalurga, hemičara,  tehničara i udruženja srodnih struka za koroziju materijala i zaštitu životne sredine u Republici Srbiji, zasnovana na slobodi udruživanja radi ostvarivanja zajedničkih i opštih ciljeva struke, a koji nisu zabranjeni Ustavom ili Zakonom. Prevashodni cilj delatnosti Inženjerskog društva za koroziju je u oblasti korozije raznih materijala, hemijski aspekti delovanja korozije, prevencija i zaštita od korozije, otklanjanje posledica korozije, zaštite životne sredine usled delovanja svih negativnih faktora i unapređivanje znanja stučnjacima iz ovih oblasti. Inženjersko društvo za koroziju neguje saradnju i sa drugim stručnim, naučno-istraživačkim, obrazovnim, privrednim i sličnim organizacijama, na osnovu uzajamnog poštovanja, uvažavanja i samostalnosti u radu u interesu realizacije zajedničkih i opštih ciljeva.

 

Član 2.

Pun naziv organizacije je: Inženjersko društvo za koroziju, a skraćeni naziv je: IDK.

Pun naziv na engleskom jeziku je: Engineers  Society of  Corrosion, a skraćeni naziv je: ESC.

Sedište Inženjerskog društva za koroziju je u Beogradu, u ul. Kneza Miloša 9, a područje delovanja je cela teritorija Republike Srbije.

 

Član 3.

Inženjersko društvo za koroziju je član Saveza inženjera i tehničara Srbije i Evropskog udruženja za koroziju ( EFC).

Inženjersko društvo za koroziju je suosnivač Inženjerske akademije Srbije, IAS.

 

Član 4.

Inženjersko društvo za koroziju ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama koje mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta. Ovaj Statut je osnovni opšti akt Inženjerskog društva za koroziju, svi drugi opšti i ostali akti Inženjerskog društva za koroziju moraju biti u skladu sa ovim Statutom.

Inženjersko društvo za koroziju ima okrugli pečat i pravougaoni štambilj sa punim nazivom  Udruženja – Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, ispisan ćirilicom. U sredini pečata i ispred štambilja utisnut je stilizovani znak „IT“.

 

Član 5.

IDK inicira, podstiče i razvija saradnju između naučnih i stručnih radnika, inženjera i tehničara za koroziju, zaštitu materijala i zaštitu životne sredine na prostoru Republike Srbije.

IDK u saradnji sa srodnim organizacijama drugih zemalja obavlja bilateralnu, regionalnu i multilateralnu saradnju.

 

Član 6.

Prava, obaveze i odgovornosti članova su:

–          da neposredno i u saradnji sa IDK rade na ostvarivanju ciljeva IDK, kao i izvršavanju usvojenih programa;

–          da svojim idejama, predlozima i učešćem doprinose unapređenju programskog delovanja IDK;

–          da budu pravovremeno informisani o akcijama i aktivnostima svih oblika organizovanja i delovanja IDK;

–          da njihovi predstavnici biraju i da budu birani u organe i tela IDK;

–          da učestvuju u radu organa i tela IDK.

 

Član 7.

Inženjersko društvo za koroziju i njegovi delovi mogu se učlaniti u druge srodne domaće i međunarodne organizacije, ili udruživati stalno ili povremeno sa odgovarajućim naučnim, stručnim i drugim organizacijama, u kojima se ostvaruju određeni ciljevi inženjerskih  organizacija Srbije.

Odluke o učlanjenju donosi Upravni odbor.

 

 II – ČLANSTVO

 

Član 8.

Članovi IDK mogu biti diplomirani inženjeri hemijsko-tehnološke i tehnološko-metalurške struke, mašinske, elektrotehničke i građevinske struke, kao i srodnih struka iz zemlje i inostranstva. Članstvo u IDK se stiče učlanjenjem uz prihvatanjem ovog Statuta i ciljeva IDK.

Članstvo u IDK je:

–          pojedinačno – individualni članovi;

–          kolektivno –  društva, udruženja;

–          interesno – pravni subjekti.

 

Član 9.

Individualno članstvo u IDK se ostavaruje na osnovu pristupne prijave i upisom u registar članova, podrazumevajući odgovarajuću osposobljenost u struci.

 

Član 10.

Prijem u članstvo novih kolektivnih članica u IDK vrši Skupština na predlog Upravnog odbora, a na osnovu ovog Statuta i zahteva odgovarajuće organizacije, njihovih osnovnih dokumenata i odluke o prihvatanju Statuta IDK. Kolektivne članice formiraju se od istovetnih i srodnih članica i pravnih subjekata koji imaju srodnu delatnost.

 

Član 11.

Prijem u članstvo interesnih članova koji su pravni subjekti-preduzeća, vrši Upravni odbor IDK i sa njima se sklapaju posebni ugovori o međusobnim odnosima i saradnji.

 

Član 12.

Kao vid posebnog priznanja od strane Inženjerskog društva za koroziju ustanovaljavaju se zvanja zaslužnog i počasnog individualnog člana. Izbor počasnih i zaslužnih individualnih članova vrši Skupština, na predlog Upravnog odbora, a na osnovu Pravilnika o izboru zaslužnih i počasnih individualnih članova.

 

Član 13.

Članstvo u IDK prestaje:

–          Istupanjem,

–          Prestankom rada članica,

–          Isključenjem po odluci Skupštine,

–          Prestankom rada IDK.

 

 

III – OBLASTI, CILJEVI I ZADACI

 

1. Oblast ostvarivanja ciljeva i zadataka

 

Član 14.

Inženjersko društvo za koroziju je osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i zadataka iz oblasti korozije, zaštite materijala i zaštite životne sredine u okviru profesija tehničkih oblasti i unapređenja hemijsko-tehnološke i tehnološko-metalurške struke, mašinske, elektrotehničke i građevinske struke, kao i srodnih struka iz zemlje i inostranstva i primeni tehničko-tehnoloških stručno-naučnih znanja, standarda i sadržaja u privredi, u oblastima zaštite životne sredine i sadržaja u drugim sferama života i rada.

 

 2.  Ciljevi i zadaci Inženjerskog društva za koroziju

 

Član 15.

Inženjersko društvo za koroziju ima sledeće ciljeve i zadatke u domenu svoje delatnosti:

–         okupljanje i organizovanje inženjera tehnoloških, metalurških, hemijskih, mašinskih, elektrotehničkih, građevinskih i drugih srodnih struka Srbije radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u privrednom, ekonomskom, naučno tehničkom i ukupnom razvoju Republike Srbije;

–       objedinjavanje, jačanje i omasovljavanje tehničkih inženjerskih organizacija Srbije, razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera;

–         razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa Inženjerskom komorom i Inženjerskom akademijom u interesu svojih članova, koji kad ispune uslove ovih navedenih institucija mogu postati i njihovi članovi;

–         pružanje pomoći inženjerima raznih profila u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja iz oblasti delovanja društva;

–          da organizacijama strukovnih inženjera, odn. svom članstvu obezbedi odgovarajući status u društvu, koji odgovara njihovoj ulozi i doprinosu društveno-ekonomskom i prostornom razvoju zemlje;

–        da učestvuje u pripremi i utiče na donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti korozije i zaštite materijala i životne sredine;

–       da podstiče i pomaže aktivnosti i inicijative koje su usmerene na očuvanje čovekove okoline i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta materijala i enegrije i dr.;

–         potsticanje, organizovanje naučno-stručnih skupova, objavljivanje naučnih i stručnih radova, časopisa i drugih publikacija od interesa za inženjersku organizaciju i tehničku intelegenciju iz oblasti korozije i zaštite materijala;

–          da organizuje permanentno godišnje izdanje svojih publikacija i stručnih sadržaja;

–       da pravovremeno obezbedi svom članstvu naučne, tehnološke i poslovne informacije neophodne radi omogućavanja njihovog savetodavnog učešća u procesu odlučivanja kod nadležnih organa;

–          IDK će se zalagati za učešće u formiranju zakonskih propisa i uslova za sticanje i ostvarivanje profesionalnih prava, odn. ovlašćenja i licenci za rad u struci  inženjera tehnološke, metalurške i hemijske struka;

–          da uspostavlja oblike povezivanja i saradnje sa državnim organima i da te veze održava i unapređuje;

–          da uspostavlja i neguje saradnju sa udruženjima, naučno-istraživačkim i obrazovnim organizacijama drugih struka;

–       davanje doprinosa na izradi tehničke regulative (zakoni, pravilnici, standardi), obezbeđujući njenu savremenost, adekvatnost, aktuelnost i funkcionalnost;

–        razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima, programima, analizama i drugim aktima važnim za razvoj tehnike, tehnologije i proizvodnje u Republici Srbiji;

–        da uspostavlja i održava međunarodnu saradnju sa srodnim organizacijama;

–        da pruža pomoć članicama u cilju njihovog boljeg organizovanja i rada, i dr.

 

 

IV – DELATNOST

 

Član 16.

Svoje ciljeve i zadatke Inženjersko društvo za koroziju ostvaruje samostalno i neposredno i u saradnji sa svojim  članovima a preko sledećih sekcija: opšta sekcija, sekcija za koroziju i zaštitu metala, sekcija za koroziju i zaštitu građevinskih materijala, sekcija za proučavanje korozije nemetala, sekcija za zaštitu životne sredine od hemikalija.

 

Član 17.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, Inženjersko društvo za koroziju obavlja sledeću osnovnu privrednu delatnost:

7120 –  Tehnička ispitivanja i analize

–      istraživanje procesa korozije i zaštite od korozije;

–    izrada tehničke dokumentacije, ekspertiza i vršenje nadzora iz oblasti hidroizolacije, antikorozione zaštite i protivpožarne zaštite konstruk­cija, opreme i objekata;

–     izrada tehničke dokumentacije projekata deponija čvrstog, komunalnog   i  drugog otpada;

–     izrada tehničke dokumentacije projekata i elaborata za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

–     izrada tehničke dokumentacije projekata i elaborata za postrojenja za površinsku zaštitu materijala: galvanizacije, farbare i lakirnice.

–     izrada projekata aktivne i pasivne zaštite, njihovo izvođenje i kontrola;

–   usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta proizvoda u proizvodnji i prometu i druge delatnosti u vezi sa kontrolom proizvoda sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata ( izveštaja, uverenja, sertifikata, itd.);

–     izrada elaborata i projekata za zaštitu kulturnih dobara, prirodnih i  drugih znamenitosti zaštite od korozije i propadanja;

–     fizičko-mehanička, hemijska,mikroskopska i druga ispitivanja sa ili bez  razaranja materijala i izdavanje odgovarajućih izveštaja;

–    kontrola i ispitivanje premaznih, hidroizolacionih i protivpožarnih materijala u cilju verifikacije kvaliteta i njihove podobnosti za zaštitu konstrukcija, opreme i objekata od raznih spoljnih uticaja.

Inženjersko društvo za koroziju obavlja i sledeće privredne delatnosti:

–     Izdavačka delatnost (izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija);

–     Izdavanje novina;

–     Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja;

–     Ostala izdavačka delatnost (izdavanje i ostalog štampanog materijala, kao što su razglednice);

–    Reprodukcija i slaganje (slaganje teksta i slika na film, fotografski i običan papir); Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem (priprema i izrada glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda),  ručna priprema podataka kao npr. (izbor, unošenje i povezivanje sa podacima  u ogovarajuće baze podataka);

–     Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina (Dom inženjera i dr.) i  upravljanje njima;

–     Ostali pravni poslovi – veštačenje;

–     Tehnološke usluge (saveti, mišljenja i ocene za tehnologije, proizvodnje opreme, sredstava i postupaka zaštite materijala) ;

–     Konsalting i menadžerski poslovi u inženjering poslovima;

–   Davanje tehničkih saveta, mišljenja i ocena za tehnologije proizvodnje opreme,  sredstava i postupaka za zaštitu materijala. Istraživačko- razvojne usluge u   privred­nim delatnostima (korozija i destrukcija materijala, inhibitori,  metalne i nemetal­ne prevlake i drugi postupci zaštite materijala) i izrada  projekata.

–   Priređivanje sajmova i izložbi i organizovanje stručnih izložbi iz oblasti  delovanja IDK, naučno-tehničkih manifestacija domaćih i inostranih  proizvođača opreme i sredstava, kao i prezentacija novihproizvoda i  tehnologija;

 –    Obrazovanje odraslih (obrazovanje na seminarima, naučno-stručnim skupovima,  specijalističkim kursevima i sl.);

 –   Delatnost strukovnih udruženja (udruživanje u okviru profesije i tehničkih  oblasti, uključujući i udruženja specijalista angažovanih u naučnoj  delatnosti);

 

V – ORGANI INŽENJERSKOG DRUŠTVA ZA KOROZIJU

 

Član 18.

Oragani Inženjerskog društva za koroziju su:

–      Skupština

–      Upravni odbor

–      Nadzorni odbor

–      Predsednik

 

1. Skupština

 

Član 19.

Skupština je najviši organ Inženjerskog društva za koroziju. Skupštinu čine svi članovi Inženjerskog društva za koroziju.

Skupština zaseda po pravilu jedanput godišnje, a po potrebi može da zaseda i češće.

Vanredna sednica Skupštine može se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pismenom obliku, podnese jedna trećina članova Inženjerskog društva za koroziju. Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Skupština zaseda i punovažno odlučuje u prisustvu više od polovine ukupnog broja članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih osim kod usvajanja Statuta i odluka koja se tiču Statuta Inženjerskog društva za koroziju, za čije je usvajanje potrebna većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Na zasedanju Skupštine mogu da učestvuju članovi Upravnog i Nadzornog odbora, bez prava glasanja, ako nisu i članovi Skupštine.

 

Član 20.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine, uz mogućnost ponovog izbora. Izborna skupština se održava jednom u 4 godine.

 

Član 21.

Zasedanje Skupštine zakazuje Predsednik Inženjerskog društva za koroziju:

–          po sopstvenoj oceni,

–          na osnovu odluke Upravnog ili Nadzornog odbora,

–          na predlog 1/3 članova.

 

Član 22.

Bliže odredbe o radu Skupštine, o sastavu i radu njenih članova utvrđuje se Poslovnikom koji donosi Skupština.

 

Član 23.

U nadležnost Skupštine spada:

–          usvaja Statut i izmene i dopune Statuta Inženjerskog društva za koroziju;

–          odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Inženjerskog društva za koroziju, kao i drugim pitanjima utvrđenim Statutom Inženjerskog društva za koroziju;

–          odlučuje o učlanjenju Inženjerskog društva za koroziju u domaće i međunarodne profesionalne i druge saveze i organizacije;

–          bira i razrešava lica ovlašćena za zastupanje Inženjerskog društva za koroziju;

–          vrši izbor Upravnog i Nazornog odbora, Predsednika, i Potpredsednika  Inženjerskog društva za koroziju;

–          usvaja godišnji finansijski izveštaj,

–          usvaja programsku orijentaciju Inženjerskog društva za koroziju, kao i Izveštaj o radu i poslovanju;

–          donosi odluke o vrsti i izgledu priznanja koja dodeljuje Inženjersko društvo za koroziju i utvrđuje kriterijume kojima se rukovodi pri dodeljivanju posebnih priznanja i proglašava dobitnike tih priznanja Inženjerskog društva za koroziju;

–          donosi Poslovnik o radu Skupštine Inženjerskog društva za koroziju;

–          usvaja Etički kodeks Inženjerskog društva za koroziju;

–          odlučuje o svim važnijim pitanjima koja proizilaze iz zakonskih obaveza, propisa, ovog Statuta i drugih opštih akata.

 

2. Upravni odbor

 

Član 24.

Upravni odbor  je organ Skupštine, koji upravlja Inženjerskim društvom za koroziju u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 25.

Upravni odbor čine: predsednik, potpredsednik, i još tri člana koje bira Skupština Inženjerskog društva za koroziju.

 

Član 26.

Članove Upravnog odbora bira Skupština Inženjerskog društva za koroziju sa mandatom od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Upravnog odbora ne moraju biti članovi Skupštine.

 

Član 27.

Upravni odbor u okviru svojih prava obavlja sledeće poslove:

–          stara se o sprovođenju programa i plana rada i ostvarenju utvrđenih ciljeva i zadataka Inženjerskog društva za koroziju;

–          donosi godišnje planove i programe rada i finansijski plan prihoda i rashoda, osim programa i planova koje donosi Skupština;

–          usvaja godišnji obračun o poslovanju i izveštaj o radu;

–          priprema i saziva Skupštinu Inženjerskog društva za koroziju;

–          predlaže kandidate za predsednika, potpredsednika i sekretara;

–          utvrđuje predlog Statuta;

–          donosi opšta akta, osim onih za koje je nadležna Skupština;

–          imenuje sekretara IDK;

–          koordinira rad svojih članica;

–          bira Redakcioni odbor časopisa Zaštita materijala;

–         stara se o obezbeđenju finansijsko-materijalnih sredstava za normalan rad Inženjerskog društva za koroziju u granicama odobrenog predračuna prihoda i rashoda;

–       priprema predloge za priznanja koje Inženjersko društvo za koroziju dodeljuje i predlaže članove za državna, stručna i druga priznanja;

–          usvaja i druge poslove iz delokruga rada Inženjerskog društva za koroziju, koje mu poveri Skupština.

 

Član 28.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Upravni odbor punopravno odlučuje ako sednici prisustvuje iznad 50% članova Upravnog odbora i odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Inženjerskog društva za koroziju.

Upravni odbor radi u sednicama, kojima predsedava Predsednik Inženjerskog društva za koroziju, a u njegovom odsustvu Potpredsednik Inženjerskog društva za koroziju ili član Upravnog odbora koga ovlasti Predsednik.

 

Član 29.

U okviru svojih prava i dužnosti Upravni odbor Inženjerskog društva za koroziju može obrazovati stalna ili povremena radna tela, kao i svoje pomoćne organe.

Sastav, zadaci, način rada, prava i dužnosti radnih tela utvrđuju se aktom o obrazovanju radnih tela koje donosi Upravni odbora.

 

3. Nadzorni odbor

Član 30.

Nadzorni odbor je samostalni organ Inženjerskog društva za koroziju.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština sa mandatom od 4 godine, koji mogu biti birani ponovo.

Nadzorni odbor ima 3 člana, koji iz svog sastava biraju predsednika.

Sednice Nadzornog odbora saziva i istim predsedava Predsednik Nadzornog odbora.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

 

Član 31.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da kontroliše poslovanje Inženjerskog društva za koroziju, a naročito da prati donošenje i sprovođenje Statuta i drugih opštih akata; da prati materijalno i finansijskko poslovanje Inženjerskog društva za koroziju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, finansijskim planom i završnim računom Inženjerskog društva za koroziju, kao i namensko i racionalno korišćenje sredstava Inženjerskog društva za koroziju.

Nadzorni odbor obavezno podnosi Izveštaj o svom radu Skupštini, a jednom godišnje, po završnom računu, sačinjava Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju IDK i sa rezultatima nadzora upoznaje Upravni odbor.

 

Član 32.

U cilju izvršenja svojih zadataka, Nadzorni odbor ima pravo da zahteva od sekretara i Upravnog odbora Inženjerskog društva za koroziju da mu podnesu na uvid dokumenta i podatke sa kojima Inženjersko društvo za koroziju raspolaže.

 

Član 33.

Nadzorni odbor na sednicama donosi odluke prostom većinom glasova ukupnog broja članova.

 

4. Predsednik

 

Član 34.

Predsednika Inženjerskog društva za koroziju bira Skupština, na predlog Upravnog odbora. Mandat Predsednika traje 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

 

Član 35.

Predsednik Inženjerskog društva za koroziju:

–          predstavlja i zastupa Inženjersko društvo za koroziju;

–       prati i utiče na sprovođenje programa i plana rada Inženjerskog društva za koroziju, odluka, zaključaka i stavova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora;

–          predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora;

–          daje ovlašćenja drugim članovima organa da mogu da predsedavaju Inženjerskim društvom za koroziju;

–         vrši naredbodavna prava u skladu sa zakonom i odgovoran je za korišćenje imovine i finansijskih sredstava Inženjerskog društva za koroziju u okviru finansijskog plana u skladu sa odlukama Upravnog odbora;

–         donosi neposredne odluke o angažovanju sredstava Inženjerskog društva za koroziju u skladu sa programom Inženjerskog društva za koroziju i ovlašćenjima Upravnog odbora;

–          potpisuje akta Inženjerskog društva za koroziju;

–          ostvaruje potrebnu koordinaciju u radu sa potpredsednikom i drugim članovima Upravnog i Nadzornog odbora ;

–          kontroliše uspešnost rada časopisa Zaštita materijala;

–          obezbeđuje informisanje javnosti i članica o radu Inženjerskog društva za koroziju.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini Inženjerskog društva za koroziju. U slučaju odsutnosti predsednika, njegova ovlašćenja, poslove i zadatke obavlja potpredsednik ili jedan od članova Upravnog odbora koga ovlasti predsednik.

U interesu koordinacije rada i aktivnosti Predsednik može formirati Odbor za koordinaciju koji čine: Predsednik, potpredsednik i po pozivu pojedinci na odgovornim funkcijama u Inženjerskom društvu za koroziju, u zavisnosti od poslova i tema koje se razmatraju.

 

5. Potpredsednik

Član 36.

Potpredsednika Inženjerskog društva za koroziju bira Skupština na predlog Upravnog odbora, koji vrši poslove u dogovoru sa Predsednikom i istog zamenjuje u njegovom otsustvu. Mandat potpredsednika traje 4 godine. Za svoj rad potpredsednik odgovara Predsedniku i Skupštini Inženjerskog društva za koroziju.

 

6. Sekretar

Član 37.

Sekretara Inženjerskog društva za koroziju imenuje Upravni odbor na 4 godine, sa pravom ponovnog izbora:

–          priprema neposredne odluke u skladu sa programom Inženjerskog društva za koroziju i ovlašćenjima od Upravnog odbora;

–          priprema materijale za sednicu Upravnog odbora i Skupštine Inženjerskog društva za koroziju;

–          priprema opšta akta vezana za organizaciju i rad Inženjerskog društva za koroziju i podnosi ih Upravnom odboru na usvajanje;

–          pomaže rad Redakcionog odbora časopisa Zaštita materijala;

–          obavlja i druge poslove koje mu povere Predsednik i Upravni odbor;

–          Za svoj rad odgovoran je Predsedniku i Upravnom odboru.

 

 

VI – IMOVINA, IZVORI FINANSIRANJA I SREDSTVA   INŽENJERSKOG   DRUŠTVA ZA KOROZIJU

 

Član 38.

IDK ima deo poslovnog prostora od 54,5m2 u Domu inženjera Kneza Miloša 9, na prvom spratu, sobe od   8     do   10, kao i zajedničkih prostorija, kancelarijska oprema i dr. Ove prostorije IDK je dobio od SITS na trajno korišćenje. O imovini se stara Upravni odbor.

 

Član 39.

Inženjersko društvo za koroziju stiče imovinu i svoje prihode u skladu sa ovim Statutom.

Za izvršenje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, Inženjersko društvo za koroziju obezbeđuje prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, kamata na uloge, izdavanje stručnih knjiga, od naučno stručnih aktivnosti, programskih akcija, obavljanja drugih aktivnosti, finansiranje aktivnosti od strane organizacija, preduzeća i drugih subjekata i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 40.

Sredstva Inženjerskog društva za koroziju se utvrđuju i raspoređuju finansijskim planom, koji se donosi svake godine, a najkasnije do kraja februara meseca za tekuću godinu.

Do donošenja finansijskog plana finansiranje Inženjerskog društva za koroziju u tekućoj godini vrši se na osnovu odluke Upravnog odbora o privremenom finansiranju.

 

Član 41.

Članovi Inženjerskog društva za koroziju mogu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka udruživati deo svojih sredstava na nivou Inženjerskog društva za koroziju. Prilikom preuzimanja zajedničkih akcija posebnim ugovorima se utvrđuje način finansiranja i raspoređivanja prihoda od akcija kao i druga pitanja vezana za realizaciju zajedničkih akcija i poslova.

 

Član 42.

Inženjersko društvo za koroziju nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa Inženjerskog društva za koroziju, rukovodstvu, zaposlenima ili sa njima povezanim licima. Pod povezanim licima u smislu ovog Zakona, smatraju se lica koja su kao takva utvrđena Zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Ovo se ne odnosi na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva Inženjerskog društva za koroziju (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplata zarada zaposlenim.

Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone Inženjerskom društvu za koroziju, mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa Zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.

 

Član 43.

Za svoje obaveze Inženjersko društvo za koroziju odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi Inženjerskog društva za koroziju i organi Inženjerskog društva za koroziju mogu lično odgovarati za obaveze Inženjerskog društva za koroziju, ako postupaju sa imovinom Inženjerskog društva za koroziju kao da je u pitanju njiihova imovina.

 

 

VII – JAVNOST RADA

 

Član 44.

Rad Inženjerskog društva za koroziju i organa Inženjerskog društva za koroziju je javan.

Izuzetno, organ Inženjerskog društva za koroziju može odlučiti da se sednica ili pojedine tačke dnevnog reda održe bez prisustva javnosti.

Inženjerskog društva za koroziju može imati svoj veb-sajt koji uređuje i na njemu objavljuje sve važne sadržaje rada, aktivnosti i informacije.

 

 

VIII – OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKIH POSLOVA INŽENJERSKOG DRUŠTVA ZA KOROZIJU

 

Član 45.

Stručne, tehničke, finansijske i administrativne poslove za izvršenje programskih i planskih zadataka Inženjerskog društva za koroziju obavlja Sekretar Inženjerskog društva za koroziju. Za izvršenje zadataka iz plana i programa rada IDK, kao i za uredno i u skladu sa Zakonom materijalno i finansijsko poslovanje IDK odgovoran je predsedniku i Upravnom odboru IDK

 

 Član 46.

Za ostale poslove za koje se ukaže potreba mogu se angažovati i lica izvan Inženjerskog društva za koroziju, na određeno vreme ili zaključenjem ugovora o delu.

Član 47.

Članovi IDK, glavni i tehnički urednici i članovi redakcije časopisa ”Zaštita materijala” mogu da primaju finansijsku nadoknadu u skladu sa svojim konkretnim angažovanjem i finansijskim mogućnostima IDK.

 

 

IX – PRESTANAK  RADA INŽENJERSKOG DRUŠTVA ZA KOROZIJU

 

Član 48.

Inženjersko društvo za koroziju prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom. Odluku o prestanku rada Inženjerskog društva za koroziju donosi Skupština.

U slučaju prestanka rada Inženjerskog društva za koroziju, celokupna imovina pripada SITS-u ili domaćem nedobitnom pravnom licu koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva. Odluku o tome, na predlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Inženjerskog društva za koroziju.

 

Član 49.

O prestanku rada Inženjerskog društva za koroziju, na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom, Predsednik Inženjerskog društva za koroziju je dužan da u roku od 15 dana izvesti nadležni organ, radi brisanja iz Registra.

 

 

X – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 50.

Inženjersko društvo za koroziju ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije rada i poslovanja, deluje u kontinuitetu i nosilac je ukupno stvorenih dostignuća, sadržaja rada, nepokretne i pokretne imovine i drugih vrednosti i to:

  • 5. maj 1954. god.   osnovano Društvo za zaštitu materijala Jugoslavije;
  • 6. novembar 1955. god. menja ime u Savez društava za zaštitu materijala Jugoslavije;
  • 25. mart 2004. god. menja ime u Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije i Crne Gore;
  • 18. novembra 2005. god. menja ime u Inženjersko društvo za koroziju;
  • januar 1954.god. izlazi prvi broj časopisa Zaštita materijala;
  • januar 1956. god. Savez drušava za zaštitu materijala Jugoslavije preuzima uređivanje časopisa Zaštita materijala;
  • 1956. god. Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije postaje član-osnivač Evropskog udruženja za koroziju.

 

Član 51.

Inženjersko društvo za koroziju ima svoju pokretnu i nepokretnu imovinu kojom upravlja i koju koristi po principu dobrog domaćina.

 

Član 52.

Inicijativu da se pristupi izmenama i dopunama Statuta može da pokrene Upravni odbor kao i 1/3 članova IDK.

Izmene i dopune Statuta donose se po istom postupku po kome se donosi i Statut.

 

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja i primenjivaće se odmah u vezi sadržaja koji se odnosi na unutrašnju organizaciju, izbor i rad organa i rukovodstva i druge poslove i aktivnosti Inženjerskog društva za koroziju, osim onih koji su u vezi registracije i drugih sadržaja, koji su limitirani Zakonom o udruženjima i ista će se primenjivati od dana overe Statuta u skladu sa Zakonom o udruženjima.

 

Član 54.

Opšta akta Inženjerskog društva za koroziju koja nisu u suprotnosti sa odredbama Statuta ostaju na snazi, a ostala će se usaglasiti sa ovim Statutom u roku od 6 meseci od dana njegovog usvajanja.

 

Član 55.

Ovaj usklađeni Statut Inženjerskog društva za koroziju sa Zakonom o udruženjima usvojen je 26.02.2011. godine na Skupštini Inženjerskog društva za koroziju, Beograd, ul. Kneza Miloša 9/I, opština Vračar, a prestaje da važi Statut Inženjerskog društva za koroziju koji je usvojila Skupština Inženjerskog društva za koroziju dana 16.11.2005.godine.

 

 

 

Inženjersko društvo za koroziju

PREDSEDNIK

 

Scroll Up