Return to O nama

Delatnost

–    Delatnost strukovnih udruženja (udruživanje u okviru profesije i tehničkih  oblasti, uključujući i udruženja specijalista angažovanih  u  naučnoj  delatnosti);

–    Obrazovanje odraslih (obrazovanje na seminarima, naučno-stručnim skupovima,  specijalističkim kursevima i sl.);

–   Istraživanje procesa korozije i zaštite od korozije;

–   Izrada tehničke dokumentacije, ekspertiza i vršenje nadzora iz oblasti hidroizolacije, antikorozione zaštite i protivpožarne zaštite konstruk­cija, opreme i objekata;

–   Izrada tehničke dokumentacije projekata deponija čvrstog, komunalnog   i  drugog otpada;

–   Izrada tehničke dokumentacije projekata i elaborata za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

–   Izrada tehničke dokumentacije projekata i elaborata za postrojenja za površinsku zaštitu materijala: galvanizacije, farbare i lakirnice.

–    Izrada projekata aktivne i pasivne zaštite, njihovo izvođenje i kontrola;

–    Usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta proizvoda u proizvodnji i prometu i druge delatnosti u vezi sa kontrolom  proizvoda sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata (izveštaja, uverenja, sertifikata, itd.);

–    Izrada elaborata i projekata za zaštitu kulturnih dobara, prirodnih  i  drugih znamenitosti  od korozije i propadanja;

–    Fizičko-mehanička, hemijska, mikroskopska i druga ispitivanja sa ili bez  razaranja materijala i izdavanje odgovarajućih izveštaja;

–    Kontrola i ispitivanje premaznih, hidroizolacionih i protivpožarnih materijala u cilju verifikacije kvaliteta i njihove podobnosti za zaštitu  konstrukcija, opreme i objekata od raznih spoljnih uticaja.

–    Izdavačka delatnost

  • Izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija;
  • Izdavanje novina, časopisa i sličnih periodičnih izdanja;
  • Ostala izdavačka delatnost (izdavanje i ostalog štampanog materijala,  kao što su razglednice, pisma, itd.);
  • Reprodukcija i slaganje (slaganje teksta i slika na film,  fotografski  i običan papir);
  • Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem (priprema i  izrada glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda),  ručna priprema podataka (izbor, unošenje i povezivanje sa podacima  u ogovarajuće baze podataka);

–    Izrada kompjuterskih programa i drugih animacija za razne struke;

­-    Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje drugih nekretnina ( Dom inženjera i  dr.) i  upravljanje njima;

–    Ostali pravni poslovi – veštačenje, ekspertize, itd.

–    Tehnološke usluge (saveti, mišljenja i ocene za tehnologije, proizvodnju opreme, sredstava i postupaka zaštite materijala) ;

–    Konsalting i menadžerski poslovi u inženjering poslovima; davanje tehničkih saveta, mišljenja i ocena za tehnologije proizvodnje opreme,  sredstava i postupaka za zaštitu materijala.

–    Istraživačko – razvojne usluge u   privred­nim delatnostima (korozija i destrukcija  materijala, inhibitori,  metalne i nemetal­ne prevlake i drugi postupci zaštite materijala) i izrada  projekata.

–   Priređivanje sajmova i izložbi i organizovanje stručnih izložbi iz oblasti  delovanja IDK, naučno-tehničkih manifestacija domaćih i inostranih  proizvođača opreme i sredstava, kao i prezentacija novih  proizvoda i  tehnologija;

 

Scroll Up