Monografija Merne jedinice i slavni fizicari

Radmilo M. IVANKOVIĆ

Branislav A. BOŠKOVIĆ

untitled

O MERNIM JEDINICAMA

Na 120 godišnjicu EPS–a

i

70 godišnjicu smrti Nikole Tesle

Beograd 2013.

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

Predgovor…………………………………………………………………………….3

I DEO – Opšti

Osvrt na razvoj nauke…………………………………………………………………………………9

Razvoj znanja o elektricitetu i magnetizmu………………………………………………………………………..15

II DEO – O merenju

Merenja u fizici…………………………………………………………………………………..25

O zakonskim mernim jedinicama i sistemima………………………………………………………………………….31

1. Zakonske merne jedinice……………………………………………………………………………..31

1.1. Jedinice i nazivi čija je upotreba dozvoljena samo u

specifičnim oblastima …….……………………………………….……………..31

1.2. Jedinice definisane na osnovu SI jedinica ali nisu ni njihovi

decimalni umnošci ni delovi …………………………………..…..…………..32

1.3. Jedinice koje se koriste sa SI jedinicama, a čije su vrednosti u

SI jedinicama dobijene eksperimentalno……………..……………………32

2. SI jedinice i njihovi decimalni umnošci i delovi …………………………33

2.1. Osnovne jedinice SI………………………………………………………..33

1.1.1. Posebno ime i oznaka SI jedinice za temperaturu za

izražavanje Celzijusove temperature…………….…………………….….……34

2.2. Izvedene jedinice SI ……………………………………………………….35

2.2.1. Opšte pravilo za izvedene SI jedinice…………………………………………………………………………….35

2.2.2. Izvedene jedinice SI sa posebnim nazivima i oznakama…………. 35

2.3. Predmeci i njihove oznake koji se koriste za označavanje

određenih decimalnih umnožaka i delova……………………………………..37

2.4. Posebno dozvoljeni nazivi i oznake decimalnih umnožaka i

delova jedinice SI …………………………………………………………………..38

3. Kombinovane merne jedinice …………………………………………………39

4. Kraći istorijat mernih jedinica ………………………………………………….39

5. Pravilna upotreba i pisanje mernih jedinica i fizičkih veličina……………..42

6. Kraći istorijat SI sistema i ova regulativa u našoj zemlji ……………………44

III DEO – Znameniti fizičari

(po njima dobijeni nazivi pojedinih mernih jedinic SI sistema)

1. Amper…………………………………………………………………………….. 55

2. Kelvin …………………………………………………………………………………………59

3. Herc …………………………………………………………….…….…………… 63

4. Njutn ……………………………………………………………………………… 67

5. Paskal …………………………………………………………………………… 71

6. Džul ………………………………………………………………………………. 74

7. Vat …………………………………………………………………………………. 78

8. Kulon …………………………………………………………………………….. 81

9. Volta ……………………………………………………………………………… 84

10. Om ……………………………………………………………………………… 87

11. Faradej…………………………………………………………………………. 91

12. Simens ………………………………………………………………………… 97

13. Veber …………………………………………………………………………. 101

14. TESLA ………………………………………………………………………. 104

15. Henri …………………………………………………………………………. 122

16. Celzijus …………………………………………………………………….. 125

17. Bekerel ……………………………………………………………………… 128

18. Grej ………………………………………………………………………….. 131

19. Sivert ……………………………………………………………………….. 132

TESLA rodoslov………………………………………………………………… 135

Naučnici hronološkim redom………………………..………………………. 137

Indeks imena naučnika……………………………………………………….. 139

Literatura ……………………………………………………………………….. 142